Trang web này được điều hành bởi CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU DƯƠNG GIA
. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi 
sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện 
và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ 
phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web 
này dưới bất kỳ hình thức nào.
Lưu ý rằng trang web này được xây dựng nhằm phục vụ truy cập trên phạm vi toàn cầu 
đối với người sử dụng.
Những thông tin trên trang web này được áp dụng cho người sử dụng trên phạm vi 
toàn cầu.
Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần 
phải thông báo trước.
LUẬT ĐIỀU CHỈNH
Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ 
những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi 
sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và rằng mọi tranh chấp phát sinh giữa bạn 
và chúng tôi sẽ căn cứ vào quyền hạn xét xử của các tòa án Việt Nam. NGHĨA VỤ CỦA 
NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB.
Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:
1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện 
theo tên và tài khoản của bạn.
2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác 
là hoàn toàn chính xác.
4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, 
chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích 
nào khác thông qua trang web này.
6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp 
phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ 
trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và 
mang tính phi thương mại.

Đăng ký tư vấn
*
*
Email nhận khuyến mãi:

Copyright © 2022. All Right Reserved

Thiết kế website Webso.vn
Hỗ Trợ Trực Tuyến
Phòng kinh doanh
Phòng kỹ thuật
Phòng thiết kế